بررسی اهداف سفر میشل عون به عربستان

بررسی اهداف سفر میشل عون به عربستان

با توجه به اینکه «میشل عون» گزینه مطلوب حزب‌الله و جریان 8 مارس و ایران بود، تدارک این سفر به‌نوعی کوشش برای زدودن و کاستن جدال‌های منطقه‌ای در لبنان است. خود ژنرال عون هم تلویحاً به این موضوع اشاره کرده است: «دوره‌ای جدید از طریق تفاهم همه برای نجات لبنان از هر مداخله خارجی یا مداخله لبنان در امور دیگران»