عراق در سال 1400 ؛ رویدادها و روندها

انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق بر فضای سیاسی این کشور در سال 1400 اثرات قابل توجهی گذاشت. همچنین خروج نیروهای آمریکایی و راهبردهای عراق در سیاست خارجی ازجمله تحولات مهم سال 1400 بود.

تحولات سیاست داخلی عراق چه دلالت‌هایی برای ایران دارد؟

به نظر می‌رسد عراق در معرض تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متعددی قرار دارد که شناخت آن‌ها برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ایرانی ضروری است.

انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق و احتمالات پیش رو

بررسی سناریوهای پیش رو در انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق از منظر ترکیب احتمالی پارلمان و همچنین فراکسیون اکثریت و به دنبال آن نخست‌وزیر آینده حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر به اختصار بررسی می‌شود.

انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق و وضعیت نیروهای سیاسی

با آغاز تبلیغات انتخاباتی در عراق و نزدیک شدن به موعد تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، بررسی وضعیت و چینش نیروهای سیاسی شیعه، سنی و کرد در این کشور حائز اهمیت به نظر می‌رسد.

1 2 3 36