مبانی و مؤلفه‌های نظارت بین‌المللی برفعالیت‌های هسته‌ای ایران

رژیم عدم اشاعه هسته‌ای، برای کنترل اعضای خود به جهت انجام تعهداتشان، یک سازوکار نظارتی طراحی که در چارچوب آن فعالیت‌های هسته‌ای اعضا، تحت نظارت، کنترل و بازرسی عمومی قرار می‌گیرند. کشوری مانند ایران تحت سازوکار نظارتی خاص قرار دارد که سطحی بالاتر از نظارت عام و متعارف است.