آن روی سکه تروریسم؛ اعترافات یک قاتل اقتصادی

«اگر فقط یک امپراتوری شرور وجود داشته باشد، ماییم (آمریکا)»؛ این بخشی از توبه نامه جان پرکینز است، مامور آژانس امنیت ملی آمریکا که ماموریتش خم کردن قامت کشورهای در حال توسعه با ترفندهای اقتصادی بود.