«منطقه‌ی قوی بجای کشور قوی»؛ راه‌حل یا پاک کردن صورت مسئله؟

ایده منطقه قدرتمند بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه این منطقه با وجود رژیم صهیونیستی و اندیشه های تکفیری می تواند قدرتمند باشد به خیال اندیشی می انجامد و همگرایی به عنوان یک مدل غربی را برای منطقه غرب آسیا با ویژگی های خاص خود تجویز می کند. این ایده منافع ایدئولوژیک و متعارض صهیونیستی و سلفی با اندیشه اسلام انقلابی را که جز به نابودی گفتمان انقلاب اسلامی راضی نمی شود را در نظر نمی گیرد.

اندیشکده بلفر؛ راهبردهای احتمالی ترامپ در مواجهه با ایران

اندیشکده بلفر؛ راهبردهای احتمالی ترامپ در مواجهه با ایران

اندیشکده بلفر وابسته به دانشگاه هاروارد، در گزارشی به قلم «Ephraim Kam» تلاش کرده است سیاست احتمالی دولت ترامپ علیه ایران را پیش‌بینی کند.