نقش سایبردیپلماسی در ارتقاء بازدارندگی

دولت‌ها همواره به دنبال تحقق بازدارندگیِ خود و بازداشتن سایر کشورها از اجرای نقشه‌هایشان درباره آن‌ها بوده‌اند. یکی از عرصه‌هایی که امروزه مفهوم بازدارندگی به آن تسری پیدا کرده، سایبردیپلماسی است.

دیپلماسی کرونایی چین؛اهداف و پیامدها

بیماری کرونا علاوه بر همه مخاطراتی که برای محیط بین‌الملل داشته، برای دولت چین واجد فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی بوده است که از خود چهره یک بازیگر سازنده نسبت به مسائل جهانی را ترسیم نماید.

نقش آفرینی نخبگان در دیپلماسی عمومی

نخبگان به عنوان نیروی واسطه بین مردم و مسئولین توانایی اثر گذاری گسترده و پایداری در چارچوب دیپلماسی عمومی دارند.

1 2 3 5