بررسی جنایات آمریکا در افغانستان از سوی دیوان کیفری بین ­المللی؛ چشم ­اندازها و پیامدها

علی‌رغم عدم درخواست دولت افغانستان جهت بررسی جنایات آمریکا درآن کشور، دیوان براساس تسلیم شکایت افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی افغانستانی به دادستان، صلاحیت قانونی جهت ورود و بررسی موضوع جنایات آمریکا در افغانستان را داراست.