توافق آشتی قطر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس؛ ابعاد و پیامدها

توافق آشتی قطر با کشورهای محاصرکننده آن هم در مقطع زمانی خاص وقوع آن، پرسش ها و ابهاماتی درباره طراحان اصلی و پشت پرده آن مطرح می کند که پاسخ به آن نیازمند شناخت انگیزه ها و اهداف این طراحان است.