ترکیه-یونان؛ منازعه در مدیترانه‌ شرقی

در این نوشتار سعی می‌شود منازعات فعلی در مدیترانه‌ شرقی مورد بررسی قرارگیرد و زمینه‌های تاریخی، سیاسی و اقتصادی تشریح شده و چارچوبی برای آینده‌ تحولات در این منطقه ارائه شود.