جایگاه قزاقستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

جایگاه قزاقستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

در دهه کنونی، حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی خصوصاً قزاقستان، به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته، به طوری که سیاستمداران این کشور در مورد ایران به مانند کشوری که ایفاکننده نقش بیشتری در جریانات ژئوپلتیک جهانی است، صحبت می‌کنند. این امر به نقش کلیدی ایران در مبارزه با گروه‌های افراط‌گرا و تروریسم در منطقه و نیز توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از اقتصاد در حال رشد قزاقستان مربوط می‌شود.