توان موشکی ایران در خاورمیانه بی‌رقیب است

نقش اروپایی‌ها در محدودسازی توان دفاعی موشکی ایران

اروپا و آمریکا در عین اشتراک راهبرد، تفاوت راهکنشی دارند. راهبرد واحد تضعیف و حذف توان دفاعی موشکی ایران است. راهکنش اروپا بر فشار مشروط و راهکنش آمریکا بر فشار مطلق مبتنی است.

زمان مذاکرات جدید فرا رسیده است

موگرینی می گوید: «مسائل دیگری وجود دارد (منطقه و موشک) که خارج از قلمرو برجام قرار داشته و می بایست در قالب های دیگری حل شود.»