ایران؛ حربه مبادله قدرت نظامی با توسعه بیشتر اقتصادی!

کارشناس ارشد اندیشکده CSIS بعد از بررسی شرایط منطقه ، راهکارهایی را به دولت ترامپ و متحدین منطقه ای دولت آمریکا پیشنهاد می دهد تا بتوانند قدرت ایران در منطقه را مهار کنند. هر چند وی اعتقاد دارد این راه حل ها برای رابطه بهتر ایران و آمریکا و افزایش امنیت منطقه است اما نتیجه راهکارهای وی همان کاهش قدرت منطقه ای ایران است.