بررسی جریان‌های فکری افراطی در جنوب آسیا

رشد افراط‌گرایی با ماهیت ایدئولوژیک، قومی و مذهبی، وجه مشخصه تحولات جنوب آسیا بوده است. اعمال خشونت‌آمیزی که هندوهای هند و بودائیان میانمار با مسلمانان انجام داده‌اند نقض آشکار حقوق بشر است. نقض حقوق بشر و افراط‌گرایی در این کشورها شامل عدم دسترسی به خدمات ارتباطی، کشتار بی‌رحمانه‌، ایجاد سپر انسانی،و... است.