بررسی مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران طبق موازین حقوق بین‌الملل

این یادداشت پژوهشی باهدف نگاهی اجمالی و کلی به مبانی نامشروع بودن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران نگاشته شده است. تحریم‌های یک‌جانبه به استناد بسیاری از اسناد چندجانبه و دوجانبه‌ی بین‌المللی غیرمشروع بوده و قابلیت پیگیری در محاکم بین‌المللی را دارند.