انقلاب اسلامی و نجات ایران از منجلاب نظام سلطه

یکی از مهمترین شاخصه های انقلاب اسلامی سلطه ستیزی و مقابله با نظام استکبار است که بر اساس این شاخصه ایران توانسته خود را از منجلاب نظام سلطه نجات دهد. اما باید دانست که تحقق این شاخصه جز در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران و وحدت و انسجام ملی میسر نخواهد شد. بنابراین مهمترین وظیفه سیاستمدارن حفظ ارزش ها و اصول انقلابی در برابر تهدیدات نظام سلطه است.