اردن و سوریه؛ رفتارها و روندها

اردن یکی از کشورهایی است که در قبال بحران سوریه، رفتارهایی دوگانه از خود بروز داده‌ است. مرور این رفتارها و علل و مولفه‌های اصلی دخیل در تصمیم‌گیری سیاست خارجی اردن درباره سوریه موضوع یادداشت زیر است.

بازیگران، اهداف و امکان‌سنجی اقلیم حوران در جنوب سوریه

اقلیم حوران یکی از مناطق مهم در بحران سوریه محسوب می‌شود که در صورت تقویت موضع معارضان مسلح و حامیان خارجی آنها در آ‌ن‌جا، زمینه تهدید بیشتر دمشق فراهم می‌شود.