آمادگی اروپا برای موج جدید مهاجرت

اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی در مقاله‌ای به بهانه مهاجرت اخیر پناهجویان از مراکش به اسپانیا از طریق مدیترانه، به تبیین این مشکل ساختاری اروپا پرداخته و از غفلت سیاست‌مداران اتحادیه نسبت به آن در دوران همه‌گیری کرونا انتقاد کرده است.