مقایسه دو میثاق نامه حماس +اطلاع نگاشت

رونمایی و انتشار سند سیاسی جدید حماس در دوحه تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوت و حتی متضادی با خود به همراه داشت. در جدول پیش رو به مقایسه بندهای مهم این میثاق سیاسی حماس در سال های 1988 و 2017 برای درک بهتر سند جدید می پردازیم.

واکاوی سند سیاسی جدید حماس

پس از ماه‌ها گمانه زنی رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی فلسطینی و غیر فلسطینی حول سند سیاسی جدید حماس، این سند روز 11 اردیبهشت 96( 1 مه 2017) در دوحه رونمایی و رسماً منتشر شد. اما موضوع تشکیل دولت در مرزهای 1967 موجب شد تعبیرهای گوناگونی از آینده حماس شود. در این یادداشت به بررسی این سند و پیامدهای احتمالی آن پرداخته خواهد شد.پس از ماه‌ها گمانه زنی رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی فلسطینی و غیر فلسطینی حول سند سیاسی جدید حماس، این سند روز 11 اردیبهشت 96( 1 مه 2017) در دوحه رونمایی و رسماً منتشر شد. اما موضوع تشکیل دولت در مرزهای 1967 موجب شد تعبیرهای گوناگونی از آینده حماس شود. در این یادداشت به بررسی این سند و پیامدهای احتمالی آن پرداخته خواهد شد.