آل سعود؛ جاهلیت مدرن در حکومت قرون وسطایی

با ارزیابی لایه های مختلف فرهنگ استراتژیک سعودی که تشابه خاصی به نظام های قرون وسطایی دارد، باید گفت که جريان سازي تكفيری داراي ماهيت پروژه اي است که با زمینه جاهلیت قبیله ای آل سعود به همراه سیاست های راهبردی آمریکایی-اروپایی در منطقه غرب آسیا تقویت می شود.با ارزیابی لایه های مختلف فرهنگ استراتژیک سعودی که تشابه خاصی به نظام های قرون وسطایی دارد، باید گفت که جريان سازي تكفيری داراي ماهيت پروژه اي است که با زمینه جاهلیت قبیله ای آل سعود به همراه سیاست های راهبردی آمریکایی-اروپایی در منطقه غرب آسیا تقویت می شود.