تلاش‌های چین برای افزایش نفوذ در ایالات متحده؛ ابعاد و پیامدها

یکی از کشورهای مهمی که چین تلاش کرده در آن نفوذ خود را افزایش دهد ایالات متحده آمریکاست. رویکرد چین نسبت به نفوذ در ایالات متحده استفاده از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و اقتصادی ایالات متحده به نفع خود است.