حشد الشعبی و نیازهای عراق؛ ارائه الگویی از مشارکت مردمی

حشد الشعبی پس از تشکیل و سازمان یابی توانست در عرصه ی ایجاد امنیت و شکست تروریسم در عراق نقش مهمی ایفا کند. این موضوع را می توان به عنوان الگویی برای تسری مشارکت مردمی در دیگر عرصه های مورد نیاز عراق در نظر گرفت.