مطلوبیت‌های رژیم صهیونیستی در بلندیهای جولان و پیامدهای آن

بلندیهای جولان برای رژیم صهیونیستی اهمیت راهبردی دارد و این رژیم همواره درصدد بوده است که بر این منطقه، مسلط باشد. در نوشتار حاضر به بررسی اهداف و مطلوبیت‌های رژیم صهیونیستی در بلندیهای جولان و پیامدهای ناشی از آن می پردازیم.

بحران آب و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در ‌غرب آسیا

در یادداشت حاضر ضمن بررسی مفاهیم هیدروپلیتیک در مقیاس های مختلف، پراکنش جغرافیایی مناطق بحرانی کشور از نظر منابع آب های سطحی و زیرزمینی مورد بررسی قرار می‌گیرد.