پیامدهای دیدار رهبران واتیکان و الازهر

هنوز هم صدای ناقوس کلیسا و بانگ الله اکبر مسجد همچنان به گوش می‌رسد. معنایش این است که گرچه هر از چند گاه پیروزی نصیب یکی ازدورقیب دیرینه گشته؛ اما هیچ کدام میدان را ترک نگفته است؛ لیکن بی‌نتیجه بودن اینگونه کشمکش‌ها و منازعات،به طرفین فهمانده است که باید به جای زور، گفتگو را نشاند و بهتر است که به جای نفی یکدیگر در صدد شناخت واقعی‌تر یکدیگر برآیند.