تحریم حزب الله از سوی آمریکا؛ ابعاد و پیامدها

طرح تحریم حزب الله که از سال 2014 کلید خورده بود با ارائه طرح جدید به کنگره آمریکا در 20 جولای سال جاری وارد مرحله تازه ای شد. در کنار اهداف متعدد واشنگتن از اعمال این تحریم ها، به نظر می رسد واشنگتن به دنبال بیرون راندن این گروه و هواداران آن از صحنه سیاسی لبنان نیز هست.