ارزیابی قدرت نرم عربستان در پرتو تحولات جدید

موج اعتراضات صنفی- مردمی در برخی کشورهای عربی – اسلامی که در واکنش به سفر دوره‌ای محمدبن سلمان ولیعهد سعودی شکل گرفت، زنگ خطر را برای مؤلفه‌های قدرت نرم این کشور به صدا درآورده است.