علل و شیوه های دشمن تراشی آمریکا با توجه به انقلاب اسلامی

دولت آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی تلاش کرده است در حوزه های داخلی و منطقه ای و بین المللی با جمهوری اسلامی ایران دشمنی کند این دشمنی که به علت ماهیت و اهداف انقلاب اسلامی بوده است در سطح گفتمانی و ایدئولوژیک، سطح منطقه ای و سیاست خارجی و نیز تاثیر بر فضای داخلی ایران دنبال شده است. ابزار این دشمنی ها عمدتا از طریق پرونده های هسته ای، حقوق-بشر، تروریسم و فعالیت های منطقه ای ایران پیگیری شده است.

علل و شیوه های دشمن تراشی آمریکا با توجه به انقلاب اسلامی

دولت آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی تلاش کرده است در حوزه های داخلی و منطقه ای و بین المللی با جمهوری اسلامی ایران دشمنی کند این دشمنی که به علت ماهیت و اهداف انقلاب اسلامی بوده است در سطح گفتمانی و ایدئولوژیک، سطح منطقه ای و سیاست خارجی و نیز تاثیر بر فضای داخلی ایران دنبال شده است. ابزار این دشمنی ها عمدتا از طریق پرونده های هسته ای، حقوق-بشر، تروریسم و فعالیت های منطقه ای ایران پیگیری شده است.

بنویسید داعش بخوانید فرانکشتاین!

امریکا طبق اظهارات صریح برخی مقامات خود، پس از یازده سپتامبر تصمیم به لشگرکشی به منطقه و حمله به افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و درنهایت ایران می گیرد اما همه چیز طبق برنامه آنها پیش نمی رود...

نفاق در رفتار و کردار دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران

هدف این نوشتار نشان دادن رفتار منافقانه دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است. بدین معنا که انقلاب اسلامی ایران در روند توسعه و شکوفایی خود با مشکلاتی مواجه شده است که در ایجاد این مشکلات دشمن سهم عمده‌ای داشته است. هدف دشمن از ایجاد این مشکلات القای ناکارآمدی نظام اسلامی است.هدف این نوشتار نشان دادن رفتار منافقانه دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است. بدین معنا که انقلاب اسلامی ایران در روند توسعه و شکوفایی خود با مشکلاتی مواجه شده است که در ایجاد این مشکلات دشمن سهم عمده‌ای داشته است. هدف دشمن از ایجاد این مشکلات القای ناکارآمدی نظام اسلامی است.

1 2 3 4