اهداف آمریکا در انتشار جهت دار اسناد کودتای 28 مرداد 1332

مقاله‌ی حاضر به تحلیل سیاست‌ها و اهداف آمریکا در انتشار جهت دار اسناد کودتای 28 مرداد می‌پردازد. با توجه به نقش مهم دولت آمریکا در ایجاد این کودتا ،درک درست و صحیح دلایل این اقدام می‌تواند ما را در کشف بسیار از مسائل امروز دیپلماسی آمریکایی یاری دهد.