الزامات ژئواکونومیکی جمهوری اسلامی ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر

دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منافع ملی با طرح ایده‌ی تقسیم ۱۹ درصد، باید کشورهای حاشیه دریای خزر را به یک توافق که تأمین‌کننده منافع همه کشورهای ساحلی باشد برساند.

الزامات ژئواکونومیکی جمهوری اسلامی ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر

الزامات ژئواکونومیکی جمهوری اسلامی ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر

اهمیت منطقه خزر برای ایران به دلیل موقعیت ژئواکونومیکی آن است که بیش از هرچیز به ذخایر انرژی آن بازمی‌گردد. ازآنجایی‌که سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، قاره‌ای بوده و دسترسی مستقیم به دریاهای آزاد ندارند، همکاری منطقه‌ای آنان در حوزه‌ی ترانزیت و انرژی، با ایران و روسیه ضروری است.