کارکرد تحریم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا / بخش دوم

برای دهه های متوالی است که تحریم بعنوان یک ابزار در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا برجستگی و اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در یادداشت پژوهشی پیش رو، کارکردهای این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است.

کارکرد تحریم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا / بخش نخست

برای دهه های متوالی است که تحریم بعنوان یک ابزار در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا برجستگی و اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در یادداشت پژوهشی پیش رو، کارکردهای این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است.