بررسی نفوذ خارجی در اندیشکده‌های آمریکایی

مرکز سیاست‌های بین‌المللی طی گزارشی به بررسی تأثیر کمک‌های مالی خارجی بر نفوذ دولت‌ها، نهادها یا گروه‌های بیگانه بر سیاست خارجی آمریکا پرداخته که در ادامه محورها و نتایج این گزارش ذکر می‌شود.