طرح لایحه 3078 در مجلس نمایندگان- قانون  گزارش موشک های بالستیک ایران 2017

در ادامه معرفی طرح های کنگره علیه ایران در وبگاه اندیشکده راهبردی تبیین این بار طرح لایحه 3078 در مجلس نمایندگان( قانون  گزارش موشک های بالستیک ایران 2017)معرفی می شود.

قانون مرور رفع تحریم‌های ایران

در ادامه معرفی طرح های کنگره علیه ایران در وبگاه اندیشکده راهبردی تبیین این بار طرح «H.R.2185 - Iran Sanctions Relief Review Act» که از سوی رابرت پیتنجر نماینده جمهوری خواه و ضد ایرانی مجلس نمایندگان ارائه شده معرفی می شود. این طرح قصد دارد تحریم های تعلیق شده برای مؤسسات مالی فهرست‌شده در پیوست 3 یا 4 از ضمیمه II «برجام» را بررسی و در صورت تشخیص رئیس جمهور آمریکا، آنها را بازگرداند.

قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات ساز ایران 2017

یک گروه از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، از جمله اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنا، ابتدای فروردین ماه 96 طرحی را ارائه کردند که موضوع آن، تشدید تحریم های ایران به بهانه آزمایش موشک های بالستیک و همچنین سایر فعالیت های غیر هسته ای این کشور است.