میانجی‌گری در سوریه؛ بررسی چهار تلاش ناکام

میانجی‌گری روشی رایج برای کاهش مناقشات است که یک یا چند دولت، سازمان بین‌المللی یا یک شخص برجسته ثالث و بی طرف، پیشنهاداتی را ارائه می‌کند که طرفین درگیر برای پذیرش یا عدم پذیرش آن پیشنهادات اختیار دارند.