تحریم‌ها و تنگناهای مالی حماس؛ راه‌کارها و پیامدها

سیزده سال محاصره، اوضاع اقتصادی و انسانی غزه را بسیار وخیم ساخته است. تصمیمات محمود عباس و تشکیلات خودگردان نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. حماس اما ابتکاراتی برای مواجهه با این شرایط دارد.