نگاه صهیونیست‌ها به کارآمدی دولت و عملکرد سیاست خارجی تل‌آویو

در این یادداشت به نگاه صهیونیست‌ها به کارآمدی دولت و عملکرد سیاست خارجی تل‌آویو بر اساس نتایج دو نظر سنجی منتشر شده از سوی موسسه دموکراسی اسرائیل «Israel Democracy Institute » و موسسه سیاست خارجی منطقه‌ای اسرائیل «The Israeli Institute for Regional Foreign Policies» پرداخته خواهد شد.

دموکراسی و اعتماد به نهادها در رژیم صهیونیستی

در این یادداشت به بررسی گزارش مفصل منتشر شده از نهاد رسمی و معتبر متعلق به رژیم صهیونیستی یعنی موسسه دموکراسی اسرائیل «Israel Democracy Institute » خواهیم پرداخت تا نبض ساکنان سرزمین‌های اشغالی حول موضوعاتی چون وجود دموکراسی و اعتماد به نهادها و سازمان ها مورد بررسی قرار گیرد.

میزان رضایت‌مندی از «اسرائیلی» بودن در سرزمین‌های اشغالی

آنچه در تحلیل وضعیت اجتماعی یک جامعه حائز اهمیت است، برداشت شهروندانش از وضعیت موجود، خوش‌بینی به آینده و احساس تعلق نسبت به آن حکومت سیاسی است.