سیر تحولات سوریه در یک ماه اخیر

اندیشکده راهبردی تبیین با رصد راهبردی و نگاه روندی میان مدت به تحولات سوریه و ایفای نقش بازیگران مرتبط با آن در بازه زمانی یک ماهه از تاریخ 1391/10/11 الی 1391/11/6 ، به بیان سیر زمانی تحولات سوریه در این یک ماه پرداخته است که در فایل ضمیمه قابل مشاهده می باشد.

اندیشکده راهبردی تبیین با رصد راهبردی و نگاه روندی میان مدت به تحولات سوریه و ایفای نقش بازیگران مرتبط با آن در بازه زمانی یک ماهه از تاریخ 1391/10/11 الی 1391/11/6 ، به بیان سیر زمانی تحولات سوریه در این یک ماه پرداخته است که در فایل ضمیمه قابل مشاهده می باشد.

ارسال دیدگاه