پیامدهای ورود چین به بحران سوریه

متغیرهایی از قبیل موقعیت ویژه غرب آسیا در دکترین راهبردی چین، تجربه ناموفق رویکرد انفعالی این کشور در بحران لیبی، تشدید عوامل ناامنی و بی­‌ثباتی در محیط امنیتی، چین را به اتخاذ سیاست عملگرایی و درگیری فعالانه در بحران سوریه به­‌جای راهبرد انفعالی سنّتی ترغیب نموده است.

ارسال دیدگاه