توافق بهتر با ایران

نویسنده در این متن، 6 استراتژی را که ایالات متحده بواسطه آنها می‌تواند مانع هسته‌ای شدن ایران در آینده‌ای نزدیک شود، ارائه می‌دهد. به نظر او با این 6 استراتژی، منافع امنیتی ایالات متحده و هم‌پیمانان او در منطقه تأمین می‌شود.
نویسنده در این متن، 6 استراتژی را که ایالات متحده بواسطه آنها می‌تواند مانع هسته‌ای شدن ایران در آینده‌ای نزدیک شود، ارائه می‌دهد. به نظر او با این 6 استراتژی، منافع امنیتی ایالات متحده و هم‌پیمانان او در منطقه تأمین می‌شود.

نویسنده در این متن، 6 استراتژی را که ایالات متحده بواسطه آنها می‌تواند مانع هسته‌ای شدن ایران در آینده‌ای نزدیک شود، ارائه می‌دهد. به نظر او با این 6 استراتژی، منافع امنیتی ایالات متحده و هم‌پیمانان او در منطقه تأمین می‌شود. اندیشکده راهبردی تبیین صرفاً جهت آشنایی بیشتر با نظرات کارشناسان غربی، این متون را منتشر می‌کند و این لزوماً به معنای تأیید محتوای آن نیست.

ضمناً نسخه کامل این گزارش نیز از طریق پیوند موجود در پیوست، قابل دریافت است.

ارسال دیدگاه