واکنش اولیه کشورهای منطقه و جهان به برجام

در این گزارش که به همت گروه رصد اندیشکده راهبردی تبیین گردآوری شده، واکنش اولیه‌ی کشورهای مهم منطقه و جهان نسبت به انتشار برجام میان ایران و گروه 1+5، گردآوری و تجمیع شده است. واکنش شخصیت‌ها و روزنامه‌های مختلف عراق و ترکیه و واکنش کشورهای هند، آرژانتین و کانادا، از نکات قابل توجه این گزارش است.
در این گزارش که به همت گروه رصد اندیشکده راهبردی تبیین گردآوری شده، واکنش اولیه‌ی کشورهای مهم منطقه و جهان نسبت به انتشار برجام میان ایران و گروه 1+5، گردآوری و تجمیع شده است. واکنش شخصیت‌ها و روزنامه‌های مختلف عراق و ترکیه و واکنش کشورهای هند، آرژانتین و کانادا، از نکات قابل توجه این گزارش است.

در این گزارش که به همت گروه رصد اندیشکده راهبردی تبیین گردآوری شده، واکنش اولیه‌ی کشورهای مهم منطقه و جهان نسبت به انتشار برجام میان ایران و گروه 1+5، گردآوری و تجمیع شده است. واکنش شخصیت‌ها و روزنامه‌های مختلف عراق و ترکیه و واکنش کشورهای هند، آرژانتین و کانادا، از نکات قابل توجه این گزارش است.

ارسال دیدگاه