پیروزی ماکرون در فرانسه

ماکرون پیروز شد اما نباید فراموش کرد نزدیک به 34% مردم فرانسه به تفکر افراطی و نزدیک به فاشیسم مارین لوپن رأی دادند

ماکرون پیروز شد اما نباید فراموش کرد نزدیک به 34% مردم فرانسه به تفکر افراطی و نزدیک به فاشیسم مارین لوپن رأی دادند

ارسال دیدگاه