رهبر معظم انقلاب:در انتخابات بايد امنيت به صورت كامل محفوظ بماند.

?رهبرانقلاب: هر كس عليه امنيت و آرامش كشور قيام كند با واكنش سخت رو به رو خواهد شد ? در انتخابات بايد امنيت به صورت كامل محفوظ بماند. ۹۶/۲/٢٠

?رهبرانقلاب: هر كس عليه امنيت و آرامش كشور قيام كند
با واكنش سخت رو به رو خواهد شد

? در انتخابات بايد امنيت به صورت كامل محفوظ بماند. ۹۶/۲/٢٠

ارسال دیدگاه