فشار آمریکا به قطر به بهانه حمایت از تروریسم

فشار آمریکا به قطر به بهانه حمایت از تروریسم برای پذیرش قوانین مالی وزارت خزانه داری آمریکا/قطر دادستان کل اسبق آمریکا را استخدام کرده تا قوانین مالی وزارت خزانه داری و مورد نظر آمریکا را پیاده کند!
فشار آمریکا به قطر به بهانه حمایت از تروریسم برای پذیرش قوانین مالی وزارت خزانه داری آمریکا/قطر دادستان کل اسبق آمریکا را استخدام کرده تا قوانین مالی وزارت خزانه داری و مورد نظر آمریکا را پیاده کند!

ارسال دیدگاه