گسترش دسترسی زمینی ایران

نیویورکر: گسترش دسترسی زمینی ایران/برای اولین بار نیروهای نظامی مورد حمایت ایران از مسیر زمینی از مرز ایران به سواحل مدیترانه دسترسی پیدا کردند
نیویورکر: گسترش دسترسی زمینی ایران/برای اولین بار نیروهای نظامی مورد حمایت ایران از مسیر زمینی از مرز ایران به سواحل مدیترانه دسترسی پیدا کردند

ارسال دیدگاه