ایجاد ناآرامی های مردمی جهت تغییر رژیم در ایران!

پولتیکو فاش کرد: مارک دوبوویتز،مدیر اجرایی اندیشکده افراطی ضد ایرانی FDD یادداشتی 7 صفحه ای به شورای امنیت ملی ترامپ ارائه داده مبنی بر ایجاد ناآرامی های مردمی جهت تغییر رژیم در ایران!

ارسال دیدگاه