قانون مرور رفع تحریم‌های ایران

در ادامه معرفی طرح های کنگره علیه ایران در وبگاه اندیشکده راهبردی تبیین این بار طرح «H.R.2185 - Iran Sanctions Relief Review Act» که از سوی رابرت پیتنجر نماینده جمهوری خواه و ضد ایرانی مجلس نمایندگان ارائه شده معرفی می شود. این طرح قصد دارد تحریم های تعلیق شده برای مؤسسات مالی فهرست‌شده در پیوست 3 یا 4 از ضمیمه II «برجام» را بررسی و در صورت تشخیص رئیس جمهور آمریکا، آنها را بازگرداند.

متن طرح تحریمی علیه ایران، عینا ترجمه شده است.

پیشنهاد دهنده: رابرت پینجر

کنگرۀ صد و پانزدهم، جلسۀ اول

قانون 2185

جهت موظف کردن رییس‌جمهور مبنی بر ارسال یافته‌های معین و شفاف‌سازی‌ها به کنگره دربارۀ اینکه آیا مؤسسات مالی فهرست‌شده در پیوست 3 یا 4 از ضمیمه II «برجام» دست‌اندرکار تسهیل تراکنش‌های مالی یا ارائۀ خدمات به سازمان‌های تروریستی خارجی، افراد تحریم‌شدۀ خارجی یا سپاه پاسداران ایران یا هریک از وابستگان، کارگزاران و یا اهداف دیگر بوده‌اند یا خیر.

27 آوریل 2017

در مجلس نمایندگان 

آقای پیتنجر (از جانب خودش و آقای زلدین) لایحۀ زیر را تسلیم کردند که به کمیتۀ امور خارجی ارجاع شد.

لایحه

جهت موظف کردن رییس‌جمهور مبنی بر ارسال یافته‌های معین و شفاف‌سازی‌ها به کنگره دربارۀ اینکه آیا مؤسسات مالی فهرست‌شده در پیوست 3 یا 4 از پیوست II «برجام» دست‌اندرکار تسهیل تراکنش‌های مالی یا ارائۀ خدمات به سازمان‌های تروریستی خارجی، افراد تحریم‌شدۀ خارجی یا سپاه پاسداران ایران یا هریک از وابستگان، کارگزاران و یا اهداف دیگر بوده‌اند یا خیر.

توسط سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحدۀ آمریکا در کنگره تصویب شود که:

بخش اول: عنوان کوتاه

با عنوان «قانون مرور رفع تحریم‌های ایران» به این قانون ارجاع داد.

بخش دوم: تعیین و شفاف‌سازی اینکه آیا مؤسسات مالی خارجی مشخص‌شده، دست‌اندرکار تسهیل تراکنش‌ها یا ارائۀ خدمات مالی به افراد تحریم‌شده بوده‌اند یا خیر.

الف) به طور کلی، حداکثر 180 روز پس از تاریخ تصویب این قانون، و پس از آن هر 180 روز یک‌بار در بازه‌ای حداکثر پنج ساله، رییس‌جمهور باید:

 • نظر به هر مؤسسۀ مالی خارجی، از جمله مؤسسات مالی ایرانی، که در پیوست 3 یا 4 متعلق به پیوست II برجام آمده‌اند، معین کند که آیا این مؤسسه از 30 ژانویۀ 2016 به بعد آگاهانه دست‌اندرکار تسهیل یک تراکنش یا تراکنش‌های مهم یا ارائۀ خدمات مالی مهم به هریک از اشخاصی که در بخش 4 آمده‌اند بوده است یا خیر؛
 • گواهی هر یک از یافته‌های معین دربارۀ هر مؤسسۀ مالی خارجی، از جمله مؤسسات مالی ایرانی، که در پاراگراف (1) آمده است را برای کمیته‌های مربوطۀ کنگره ارسال کند.

(ب) فُرم: گواهی مطرح‌شده در زیربخش (الف)(2) باید غیرمحرمانه باشد، اما می‌تواند پیوست محرمانه داشته باشد.

(پ) تعیین تراکنش یا تراکنش‌های مهم یا خدمات مالی مهم: در این بخش، مهم بودن یک تراکنش یا تراکنش‌ها و خدمات مالی بر اساس بخش 561.404 از فصل 31 «آیین‌نامۀ مقررات فدرال» تعیین می‌شود.

بخش سوم: تعیین و گواهی اینکه آیا افراد خارجی خاص از افراد مشمول حمایت کرده‌اند یا خیر.

(الف) به طور کلی، حداکثر 180 روز پس از تاریخ تصویب این قانون، و پس از آن هر 180 روز یک‌بار در بازه‌ای حداکثر پنج ساله، رییس‌جمهور باید:

 • نظر به هر مؤسسۀ مالی خارجی که در پیوست 3 یا 4 متعلق به پیوست II برجام آمده‌اند، معین کند که آیا این مؤسسۀ خارجی از 30 ژانویۀ 2016 به بعد آگاهانه، خواه مستقیم یا غیرمستقیم، دست‌اندرکار کمک، حمایت یا ارائۀ جدیِ پشتیبانی مالی، مادی یا فناورانه برای کالاها یا خدمات مربوط به هریک از افراد مندرج در بخش (4) بوده است یا خیر؛
 • گواهی هر یک از یافته‌های معین دربارۀ هر مؤسسۀ مالی خارجی که در پاراگراف (1) آمده است را برای کمیته‌های مربوطۀ کنگره ارسال کند.

(ب) فُرم: گواهی مطرح‌شده در زیربخش (الف)(2) باید غیرمحرمانه باشد، اما می‌تواند پیوست محرمانه داشته باشد.

بخش چهارم: افراد مشمول

افراد معین‌شده در این بخش عبارتند از:

 • هر سازمانی که توسط وزارت خارجه به عنوان سازمان تروریستی خارجی حسب بخش 219 از «قانون مهاجرت و ملیت» (USC 1189) مشخص شده است.
 • هر شخص خارجی که دارایی یا منافع داریی او حسب این موارد بلوکه شده‌اند:
 • فرمان اجرای 13224 (23 سپتامبر 2001، مربوط به بلوکه کردن دارایی یا منع تراکنش با اشخاصی که مرتکب تروریسم شده‌اند، تهدید به ارتکاب آن کرده‌اند یا از آن حمایت کرده‌اند)؛
 • فرمان اجرایی 13382 (28 ژوئن 2005، مربوط به بلوکه کردن اموال اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و حامیان‌شان)؛
 • فرمان اجرایی 13094 (28 جولای 1998، مربوط به اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی)؛
 • فرمان اجرایی 12938 (16 نوامبر 1994، مربوط به اشاعۀ تسلیحات کشتار جمعی)؛
 • فرمان اجرایی 13338 (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی اشخاص خاص و منع صادرات اقلام معین به سوریه)؛
 • فرمان اجرایی 13399 (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی اشخاص دیگر در ارتباط با وضعیت اضطراری ملی دربارۀ سوریه)؛
 • فرمان اجرایی 13460 (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی اشخاص دیگر در ارتباط با وضعیت اضطراری ملی دربارۀ سوریه)؛
 • فرمان اجرایی 13572 (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی اشخاص معین در ارتباط با نقض حقوق بشر در سوریه)؛
 • فرمان اجرایی 13573 (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی مقامات ارشد حکومت سوریه)؛
 • فرمان اجرایی 13582 (تبصرۀ USC 1701، مربوط به بلوکه کردن دارایی حکومت سوریه و ممنوعیت تراکنش‌های خاص با سوریه)؛
 • فرمان اجرایی 13608 که برای دورزنندگان خارجی تحریم‌های ایران و سوریه، دستور به ممنوعیت تراکنش با آنها داده و ورود آنها به ایالات متحده را معلق می‌کند.
 • فرمان اجرایی 13606 که برای افراد معینی در رابطه با نقض شدید حقوق بشر توسط حکومت‌های ایران و سوریه از طریق فناوری اطلاعات، دارایی آنها را بلوکه کرده و ورودشان به ایالات متحده را معلق می‌کند.
 • فرمان اجرایی 13553 که در رابطه با نقض شدید حقوق بشر توسط حکومت ایران دستور به بلوکه کردن دارایی‌های برخی اشخاص و اقدامات دیگر می‌دهد؛
 • هر شخص ایرانی دیگر که دارایی یا منافع دارایی او حسب «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (تبصرۀ USC 1701) بلوکه شده است؛ یا،
 • (A) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا هر مقام، کارگزار یا شخص وابسته به آن؛

(B) هرکسی که بنا به دستور یا با هدایت، یا تحت مالکیت یا کنترلِ شخصی باشد که در زیرپاراگراف (A) آمده است.

بخش پنجم: تعاریف

در این قانون:

 • کمیته‌های مربوطۀ کنگره: عبارت «کمیته‌های مربوطۀ کنگره» همان معنایی را دارد که در بخش 14 از «قانون تحریم ایران مصوب 1996» آمده است.
 • مؤسسۀ مالی خارجی: عبارت «مؤسسۀ مالی خارجی» همان معنایی را دارد که در بخش 1010.605 از فصل 31 «آیین‌نامۀ مقررات فدرال» آمده است.
 • شخص خارجی: عبارت «شخص خارجی»،
 • یعنی:
 1. یک شخص حقیقی که تبعۀ ایالات متحده نیست؛
 2. یک بنگاه، شراکت یا دیگر نهاد غیرحکومتی که تابع ایالات متحده نیست؛
 • هر نماینده، کارگزار یا ابزار یا فردی که از جانب یک حکومت خارجی عمل می‌کند؛ اما،
 • شامل مؤسسات مالی خارجی، از جمله مؤسسات مالی ایرانی، که در بخش 2.ب آمده‌اند نمی‌شود.
 • سازمان تروریستی خارجی: عبارت «سازمان تروریستی خارجی» یعنی هر سازمانی که توسط وزارت خارجه، حسب بخش 219(الف) از «قانون مهاجرت و ملیت» به عنوان سازمان تروریستی خارجی مشخص شده است.
 • مؤسسۀ مالی ایرانی: عبارت «مؤسسۀ مالی ایرانی» همان معنایی را دارد که در بخش 104A(d)(3) از «قانون جامع تحریم‌ها، مسؤولیت‌پذیری و خروج سرمایۀ ایران مصوب 2010» آمده است.
 • برجام: عبارت برجام یعنی «برنامۀ جامع اقدام مشترک» که در وین در 14 جولای 2015 توسط ایران و توسط جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلستان و ایالات متحده با نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا در امور خارجی و سیاست‌گذاری امنیت مورد موافقت قرار گرفت، و همۀ مفاد و توافقات اجرایی مربوط به برجام، که توسط رییس‌جمهور در 19 جولای 2015 به کنگره ابلاغ شد حسب بخش 135(a) از «قانون انرژی اتمی مصوب 1954» که متمم «قانون مرور توافق هسته‌ای ایران مصوب 2015» بر آن اضافه شد.
 • شخص/فرد: عبارت «شخص/فرد» همان معنایی را دارد که در بخش 14 از «قانون تحریم‌های ایران مصوب 1996» آمده است.
 • شخص تبعۀ/تابع ایالات متحده: عبارت «شخص تبعۀ/تابع ایالات متحده» همان معنایی را دارد که در بخش 14 از «قانون تحریم‌های ایران مصوب 1996» آمده است.

***

• این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران ترجمه شده و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و دیدگاه‌های اندیشکده راهبردی تبیین نیست.
 
پیوند وبگاه اصلی:
 
 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2185/text?r=879
 
• مترجم: گروه رصد اندیشکده راهبردی تبیین

ارسال دیدگاه