پیشنهاد برای مقابله با ایران!!

پیشنهاد «لارنس هاس« از شورای سیاست خارجی آمریکا به تیلرسون برای مقابله با ایران: اجرای دقیق برجام-تحریم اقتصادی ایران- همکاری نظامی با متحدین منطقه ای- همکاری با مخالفین داخلی ایران
پیشنهاد «لارنس هاس« از شورای سیاست خارجی آمریکا به تیلرسون برای مقابله با ایران: اجرای دقیق برجام-تحریم اقتصادی ایران- همکاری نظامی با متحدین منطقه ای- همکاری با مخالفین داخلی ایران

ارسال دیدگاه