محدودیت‌ها علیه برنامه موشکی ایران

طرح «روبن کیهوئن»، قانونگذار دموکرات آمریکا که خواستار تمدید برخی از محدودیت‌ها علیه برنامه موشکی ایران است، در قانون اختیارات دفاع ملی گنجانده و تصویب شد.
طرح «روبن کیهوئن»، قانونگذار دموکرات آمریکا که خواستار تمدید برخی از محدودیت‌ها علیه برنامه موشکی ایران است، در قانون اختیارات دفاع ملی گنجانده و تصویب شد.

ارسال دیدگاه