خبر تصویب طرح تحریم در سنای آمریکا، در صدر اخبار جهان

خبر تصویب طرح تحریمی علیه ایران؛روسیه؛کره شمالی [H.R.3364] در سنای آمریکا، در صدر اخبار جهان
خبر تصویب طرح تحریمی علیه ایران؛روسیه؛کره شمالی [H.R.3364] در سنای آمریکا، در صدر اخبار جهان

ارسال دیدگاه