تغییر نظام از طریق فشار اقتصادی!

خبرنگار المانیتور ازتصمیم دولت ترامپ برای تغییر نظام از طریق فشار اقتصادی خبر می دهد!وی از اسامی خاصی نام برده/حذف مک مستر و جایگزینی پمپئو/پیگیری خط موازی تغییر نظام در وزارت دفاع آمریکا و سازمان سیا

ارسال دیدگاه