پاسخ قاطع پوتین به تحریم های جدید آمریکا

پاسخ قاطع پوتین به تحریم های جدید آمریکا: 755 دیپلمات آمریکایی باید خاک روسیه را ترک کنند
پاسخ قاطع پوتین به تحریم های جدید آمریکا: 755 دیپلمات آمریکایی باید خاک روسیه را ترک کنند

ارسال دیدگاه