کاهش بی سابقه محبوبیت ترامپ

محبوبیت ترامپ به 39% رسید. کاهش محبوبیتی بی سابقه در طی 71 سال گذشته در مدت زمانی مشابه برای روسای جمهور آمریکا

ارسال دیدگاه